Съдържание

Посетители

В момента има 108  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2015

Съобщение №44/2015

Инвестиционно предложение за „Изграждане на базова станция №2558 върху съществуваща ж.р. кула и в съществуваща сграда, находящи се в поземлен имот с идентификатор 39270.22.5 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Краище, община Белица, област Благоевград"

Във връзка с внесено от упълномощеното от Вас лице уведомление с Вх. №336/02.02.2015 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по нататък „Наредбата за ОС", Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение за „Изграждане на базова станция №2558 върху съществуваща ж.р. кула и в съществуваща сграда, находящи се в поземлен имот с идентификатор 39270.22.5 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Краище, община Белица, област Благоевград" попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение се предвижда да се изгради базова станция на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД чрез монтиране на антени към съществуваща ж.р. кула и на телекомуникационно оборудване в съществуваща сграда с цел осигуряване на предаване и приемане на глас и/или данни в района.
Съгласно представената информация ж.р. кулата и сградата са изградени в имот с идентификатор 39270.22.5 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Краище, община Белица, област Благоевград с площ 400 кв. м. За реализиране на инвестиционното предложение фирмата има сключен договор от 7.04.2014 г. за съвместно ползване на помещения, съоръжения и кули.
С инвестиционното предложение не се предвижда изграждане на нова и/или изменение на съществуващите техническа и пътна инфраструктура.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000" по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0001021 „Река Места" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г., изм. и доп.).
Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не попадат в някоя от позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000", включително и върху най-близо разположената защитена зона BG0001021 „Река Места". В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение за „Изграждане на базова станция №2558 върху съществуваща ж.р. кула и в съществуваща сграда, находящи се в поземлен имот с идентификатор 39270.22.5 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Краище, община Белица, област Благоевград" е, че не е необходимо да се провежда процедура по оценка за съвместимост по реда на глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето се отнася само за заявените параметри на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.