Съдържание

Посетители

В момента има 217  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2015

Съобщение №82/2015

Инвестиционно предложение "Изграждане на селскостопанска постройка в имот № 56.44 с площ 1.230 дка, по плана на новообразуваните имоти на местност „Вировете", землище на с. Делвино, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №81/2015

Инвестиционно предложение "Изграждане на ограда по имотни граници на поземлен имот с идентификатор 04279.36.213 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №80/2015

Инвестиционно предложение "Изграждане на ограда по имотни граници на поземлен имот с идентификатор 04279.36.212 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №79/2015

Инвестиционно предложение "Изграждане на къща за гости в имот №025048 с площ 0.867 дка, местност „Костадин", землище на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №78/2015

Инвестиционно предложение "Изграждане на селскостопанска постройка в имот №009067 с площ 6.459 дка, местност „Чикурия", землище на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №77/2015

Технологични планове за залесяване през 2015 година в горска територия собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС - Гърмен, землище на с. Дебрен и с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение №76/2015

Задание за изработване на ПУП - ПРЗ по чл. 125 от ЗУТ за имот № 009012 с площ 8.732 дка, землище на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград

Прочети още...