Съдържание

Посетители

В момента има 323  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2015

Съобщение №68/2015

Инвестиционно предложение за „Реконструкция на общински път BLG 1255/III-198, Катунци-Враня/Катунци-Златолист от км 0+000 до км 6+860", община Сандански, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №67/2015

Инвестиционно предложение за „Преустройство и разширение на „СПА център" и „Кафе-сладкарница – ресторант" в „Ресторант" в поземлен имот с идентификатор 02676.12.43, находящ се в гр. Банско, ул. „Найден Геров" №20, местност Грамадето по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №66/2015

План-извлечение за промяна вида на сечта през 2015 г. за гори – държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Якоруда" – отдел, подотдел 74 „л"

Прочети още...

Съобщение №65/2015

Инвестиционно предложение за „Изграждане на гараж за съхранение на транспортна техника и офис и складиране на строителни материали в имот с идентификатор 61813.750.450 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград (УПИ ІV от кв. 152 по плана на гр. Разлог)"

Прочети още...

Съобщение №64/2015

Инвестиционно предложение за „Възстановителни и укрепителни мероприятия по Бучиндолско дере, гр. Белица"

Прочети още...

Съобщение №63/2015

Задание за застрояване и регулация по чл. 125 от ЗУТ за имот №004061 с площ 2.785 дка, местност „Свети Спас", землище на с. Ласкарево, община Сандански, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение №62/2015

Технологичен план за залесяване през 2015/2016 година в горска територия собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС - Симитли, землище на с. Мечкул и гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград

Прочети още...