Съдържание

Посетители

В момента има 164  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2015

Съобщение №26/2015

Горскостопанска програма на имот с №000227, землище на с. Долна Рибница, община Петрич, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение №25/2015

Горскостопанска програма на имот с №096094, землище на с. Яково, община Петрич, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение №24/2015

инвестиционно предложение "Изграждане на жилищна сграда в имот №006037 с площ 2.473 дка, местност „Чуката", землище на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №23/2015

искане за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Подробен устройствен план за делба на имот идентификатор 04279.310.70 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград за образуване на два броя нови имота с идентификатори 04279.310.76 и 04279.310.77 с предназначение „за жилищно строителство" и план за застрояване (ПУП-ПЗ) на новообразувани имот с идентификатори 04279.310.76 и 04279.310.77 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград за ново ниско свободно жилищно застрояване

Прочети още...

Съобщение №22/2015

Инвестиционно предложение "Изграждане на селскостопанска постройка от 20 м2 в имот №072022 с площ 0.214 дка, местност „Решманица", землище на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №21/2015

Инвестиционно предложение "Преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.603.183.1.39 в сграда с идентификатор 04279.603.183.1, разположена в имот идентификатор 04279.603.183 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, УПИ II - 91, кв. 35 по плана на IV-ти микрорайон на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „за търговска дейност" в „аптека""

Прочети още...

Съобщение №20/2015

Инвестиционно предложение "Преустройство, промяна предназначението и обединяване на самостоятелни обекти с идентификатори 04279.629.172.1.27 и 04279.629.172.1.28 в сграда с идентификатор 04279.629.172.1, разположена в имот идентификатор 04279.629.172 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, УПИ I - 629.68, кв. 21 по плана на ж.к. „Струмско" в гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „търговска дейност" в „аптека""

Прочети още...