Съдържание

Посетители

В момента има 103  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2015

Съобщение №75/2015

Инвестиционно предложение „Изграждане на едноетажен лабораторен блок в поземлен имот с идентификатор 65334.301.2618 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №74/2015

План извлечение за изменение вида на сечта в гори, собственост на държавата в района на ДГС - Елешница, землище на с. Палатик, община Белица, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение №73/2015

Изменение на инвестиционно предложение за изграждане на електрозахранващ кабел 20 кV за МВЕЦ „Невразум", находящ се на територията на с. Стара Кресна и с. Ощава, община Кресна и с. Сенокос, община Симитли, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение №72/2015

Инвестиционно предложение "Изграждане на автомивка в поземлен имот с идентификатор 65334.107.276 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №71/2015

Горскостопанска програма за имот с №019001, землище на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение №70/2015

Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП - ПП) за трасе за външно електрозахранване до поземлен имот с идентификатор 56126.600.9873 по одобрената кадастрална карата и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение №69/2015

Технологични планове за залесяване върху площи в отдели, подотдели 117 „1", 138 „2" и 139 „2" от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Благоевград"

Прочети още...