Съдържание

Посетители

В момента има 161  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2015

Съобщение №41/2015

Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за имот №000753, местност „Сърчалийца", землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград за рекреационни дейности – вилно строителство

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №3881/17.12.2014 г. и доп. информация с вх. №3881(3)/30.01.2015 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитирания план, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
ПУП – ПРЗ за имот №000753, местност „Сърчалийца", землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград за рекреационни дейности – вилно строителство попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация имот №000753 е с площ 0.232 дка и с НТП: „дървопроизводителна площ (дворно място и поляна)". Същият попада в земи от горския фонд – частна държавна собственост на ЮЗДП ТП „Държавно горско стопанство Сандански". В него е изградена едноетажна вилна сграда със застроена площ 35 м2.
От ЮЗДП ТП ДГС „Сандански" е представено становище с изх. №755/31.10.2012 г. с което се дава съгласие на Георги Вангелов Станоев за закупуване на земи от горския фонд по реда на §5 от ПЗР на Закона за горите, във връзка с §123 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на отменения Закон за горите (обн. ДВ, бр. 16 от 2003 г.; изм., бр. 29 и 34 от 2006 г.).
Планът предвижда единствено промяна на предназначението на имот №000753 от дървопроизводителна горска площ в зона за рекреационни дейности – вилно строителство при запазване на съществуващото застрояване. С плана не се предвижда пристрояване или надстрояване на съществуващата вилна сграда, вкл. не се предвижда да бъдат изграждани инфраструктурни връзки (ВиК и ел. провод). Водоснабдяването се осъществява чрез пренос на вода в туби и се съхранява в бидон. За отпадните води е предвидено водоплътна изгребна яма. Електрозахранването се осъществява от собствен агрегат.
В тази връзка не са налични данни, че с ПУП-ПРЗ се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения №1 и №2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Също така, не намираме основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането на плана.
Имотът, предмет на плана не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. В непосредствена близост са разположени защитени зони BG0000209 «Пирин» за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-572/08.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.) и BG0000209 «Пирин» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в приетия с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. списък от защитени зони (ДВ бр. 21/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на плана при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най-близко разположените защитени зони BG0000209 "Пирин". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеният „ПУП – ПРЗ за имот №000753, местност „Сърчалийца", землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград за рекреационни дейности – вилно строителство" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.