Съдържание

Посетители

В момента има 141  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2015

Съобщение №19/2015

искане за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с идентификатор 57159.504.102 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград за ново ниско застрояване и запазване режима на съществуващите сгради с предназначение за „складове"

Прочети още...

Съобщение №18/2015

Инвестиционно предложение "Изграждане на автомивка, сервиз за гуми и смяна на масла в поземлен имот с идентификатор 02676.501.3718 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №17/2015

Инвестиционно предложение "Изграждане на магазин и склад за строителни материали и офис в поземлен имот с идентификатор 56126.11.18 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №16/2015

Горскостопански план на залесените територии, собственост на община Благоевград, обл. Благоевград

Прочети още...

Съобщение №15/2015

Инвестиционно предложение за „Промяна по време на строителство съгласно чл. 154, ал. 2 от ЗУТ на проект: Стабилизиран горски автомобилен път „Белаките", находящ се в териториалния обхват на ТП „ДГС Елешница", км 0+000.00 – км 8+610.00"

Прочети още...

Съобщение №14/2015

Инвестиционно предложение "Изграждане на жилищна сграда (къща), автомивка, автокъща и пункт за диагностика на моторни превозни средства (МПС) в поземлен имот с идентификатор 04279.625.180 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №13/2015

Инвестиционно предложение "Изграждане на сграда към допълващо застрояване (лятна кухня и навес) в УПИ XII с планоснимачен № 94 в кв. 18 по плана на с. Черниче, община Симитли, област Благоевград"

Прочети още...