Съдържание

Посетители

В момента има 294  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2015

Съобщение №40/2015

Инвестиционно предложение "Изграждане на селскостопанска постройка" в имот №019022, землище на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №39/2015

Инвестиционно предложение "Изграждане на жилищна сграда в имот №108029 с площ 0.847 дка, местност „Тумбата", землище на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №38/2015

Инвестиционно предложение "Изграждане на жилищна сграда в имот №108032 с площ 1.769 дка, землище на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №37/2015

Инвестиционно предложение "Изграждане на жилищна сграда с офиси и обществено обслужване в УПИ VII-610.307, кв. 9б по плана на III-ти микрорайон на гр. Благоевград, поземлен имот с идентификатор 04279.610.307 по кадастралната карта на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №36/2015

Инвестиционно предложение "Преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.612.94.1.7 с предназначение за „делова и административна дейност" в „бинго зала и хазартни игри" находящ се в сграда с идентификатор 04279.612.94.1, разположена в имот идентификатор 04279.612.94 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, кв. 221 по плана на централна градска част (ЦГЧ) на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №35/2015

Задание по чл. 125 от ЗУТ за Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП - ПП) за кабел 20 кV за захранване на трафопост, предвиден за изграждане в имот №011004, местност „Зигвели", землище на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение №34/2015

Задание по чл. 125 от ЗУТ за Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП - ПП) за външен довеждащ водопровод за имот №011004, местност „Зигвели", землище на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград

Прочети още...