Съдържание

Посетители

В момента има 578  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2015

Съобщение №33/2015

План-извлечение за промяна вида на сечта през 2015 г. в гори - държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Рилски манастир" - отдели, подотдели 1151 „1", 1151 „а", 1149 „2", 1199 „7", 1141 „4", 1141 „5", 1141 „9", 1141 „2", 1141 „13", 1141 „14", 1141 „15", 1144 „6", 1144 „8", 1146 „6", 1146 „9", 1146 „10", 1146 „8", 1148 „4"

Прочети още...

Съобщение №32/2015

План-извлечение за промяна вида на сечта през 2015 г. в гори - държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Гоце Делчев" - отдел, подотдел 561 „е"

Прочети още...

Съобщение №31/2015

Инвестиционно предложение „Изграждане на жилищни сгради в имот №000806 с площ 8.600 дка, местност „Камено", землище на с. Големи Цалим, община Сандански, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №30/2015

Инвестиционно предложение "Изграждане на къща за гости в поземлен имот №053002 с площ 1.483 дка в местността „Гладно поле", землище на с. Баня, община Разлог, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №29/2015

Задание по чл. 125 от ЗУТ за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) за имот № 000693, местност „Попина лъка", землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение №28/2015

Инвестиционно предложение "Изграждане на зона за спортен риболов в землището на с. Нова Ловча и в землището на с. Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград при ползването на водоем с обща площ 109.142 дка"

Прочети още...

Съобщение №27/2015

Инвестиционно предложение "Изграждане на външно ел. захранване на цех за пелети в имот №096034, землище на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград"

Прочети още...