Съдържание

Посетители

В момента има 849  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2015

Съобщение №54/2015

Инвестиционно предложение за „Изграждане на приемно-предавателна станция върху съществуваща ж.р. кула и в съществуваща сграда, находяща се в имот с номер 020012 в землището на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №53/2015

Проект за Подробен устройствен план – изменение на Плана за застрояване за делба на имот с номер 33.130 по плана на новообразуваните имоти за земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в местност Чуката, землище на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград с цел образуване на два броя нови имота с номера 33.430 и 33.431 с предназначение съответно „за вилно строителство" и „за път (за собствени нужди)", осигуряващ достъп до новообразувания имот

Прочети още...

Съобщение №52/2015

Горскостопанска програма за имоти с идентификатори 61813.4.11, 61813.4.12 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение №51/2015

Горскостопанска програма за имоти с номера 128101, 128088, 128099 и 127085 в землището на с. Градево, община Разлог, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение №50/2015

Инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода от Сондаж №1хг от находище на минерална вода „Гулийна баня", с. Баня, общ. Разлог с цел захранване на съществуваща къща за гости, находяща се в УПИ VІІ, пл. номер 475, кв. 38 по плана на с. Баня, община Разлог"

Прочети още...

Съобщение №49/2015

Инвестиционно предложение за „Разширение на обект: „Автосервиз", находящ се в имот с идентификатор 56126.165.55 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград, предвидено да се реализира в имот с идентификатор 56126.165.54 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №48/2015

Горскостопанска програма за имот с номер 096099 в землището на с. Яково, община Петрич, област Благоевград

Прочети още...