Съдържание

Посетители

В момента има 421  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2014 г.

Съобщение №5/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Преустройство и промяна на предназначението на апартамент, находящ се в УПИ І-1885, в кв. 113 по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград в дентален кабинет"

Съобщение №4/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на рехабилитационен център в УПИ ХІХ-985, имот пл. № 986 и имот пл. № 987 от кв. 22 по плана на с. Баня, община Разлог, област Благоевград и изграждане на водопровод за минерална вода от КЕИ 4 и КЕИ 5, находище „Гулийна баня, с. Баня до имота"

Съобщение №3/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Преустройство и промяна на предназначението самостоятелен обект с идентификатор 04279.610.378.1.13, находящ се в сграда с идентификатор 04279.610.378.1, разположена в имот с идентификатор 04279.610.378 (УПИ ХVІ-610.378, кв. 47 по плана на ІІІ-ти микрорайон) по одобрени кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от магазин н зъболекарски кабинет"

Съобщение №2/2014 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на земеделски пазар в кв. 96, кв. 97 и кв. 103 по плана на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград"

Съобщение №1/2014 г.

Инвестиционно предложение: „Допълнително водоснабдяване на с. Рибново - изграждане на напорен водоем V=2х400 м3 в имот №000317 с площ 0.676 дка в землището на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград"