Съдържание

Посетители

В момента има 176  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2014 г.

Съобщение №3/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Преустройство и промяна на предназначението самостоятелен обект с идентификатор 04279.610.378.1.13, находящ се в сграда с идентификатор 04279.610.378.1, разположена в имот с идентификатор 04279.610.378 (УПИ ХVІ-610.378, кв. 47 по плана на ІІІ-ти микрорайон) по одобрени кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от магазин н зъболекарски кабинет"

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.
І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:Съгласно С инвестиционното предложение се предвижда преустройство на помещение с площ 51.45 м2 от магазин в амбулатория за първична дентална помощ.
Помещението е с изградена техническа инфраструктура- водоснабдено и захранено с ел. енергия, отпадъчните води се отвеждат в градската канализационна мрежа.
Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10, буква „б" на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда, по смисъла на §1, т. 29в, подточка "б" от Допълнителните му разпоредби и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.
ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в граници на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000" по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени слените защитени зони:

  • BG0001022 „Орановски пролом - Лешко" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет;
  • защитена зона BG0002099 „Кочериново" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-770/28.10.2008 г. (ДВ, бр. 102 от 2008 г.);
  • защитена зона BG0002107 „Бобошево" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-781/29.10.2008 г. (ДВ, бр. 104 от 2008 г.).

Инвестиционното предложение, като предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони, включително и върху най-близо разположените, по реда на глава трета от същата.
След анализ на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000", вкл. и върху най-близо разположените защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитени зони BG0002099 „Кочериново" и BG0002107 „Бобошево" за опазване на дивите птици.
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Благоевград.