Съдържание

Посетители

В момента има 81  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2014 г.

Съобщение №4/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на рехабилитационен център в УПИ ХІХ-985, имот пл. № 986 и имот пл. № 987 от кв. 22 по плана на с. Баня, община Разлог, област Благоевград и изграждане на водопровод за минерална вода от КЕИ 4 и КЕИ 5, находище „Гулийна баня, с. Баня до имота"

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.
І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:Съгласно С С инвестиционното предложение се предвижда от трите УПИ ХІХ-985, 986 и 987 да се образува нов УПИ с обща площ 3500 м2, в който да се изгради рехабилитационен център. В центъра са предвиден лекарски кабинет, зала за физиотерапевтични процедури и хотелска част с капацитет 35 стаи за настаняване. Предвижда се рехабилитационният център да бъде регистриран по Закона за лечебните заведения.
С цел осигуряване на условия за рекреация и профилактика на посетителите на центъра е предвидено съоръженията в него да бъдат захранени с минерална вода от КЕИ № 4 и КЕИ №5 от находище „Гулийна баня".
Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10, буква „б" на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда, по смисъла на §1, т. 29в, подточка "б" от Допълнителните му разпоредби и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.


ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:
Инвестиционното предложение не е предвидено да се реализира в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположена защитена зона BG0001021 „Река Места", определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 802/2007 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 107/2007 г.).
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаната защитена зона.
След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001021 „Река Места".
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Разлог и кметство с Баня.