Съдържание

Посетители

В момента има 96  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2014 г.

Съобщение №1/2014 г.

Инвестиционно предложение: „Допълнително водоснабдяване на с. Рибново - изграждане на напорен водоем V=2х400 м3 в имот №000317 с площ 0.676 дка в землището на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград"

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.
І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:
Съгласно представената информация се предвижда:

  • изграждане на водоснабдително съоръжение (резервоар за питейна вода с дълбочина около 3 м и вместимост 800 м3) от монолитна стоманобетонова конструкция;
  • ограждане на имота с ажурна ограда;
  • изграждане на захранващ водопровод от съществуваща разпределителна шахта на водопровод до резервоара с дължина 255 м и трасе преминаващо през имоти №000315 и №023062.

Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с допълнително водовземане от воден обект. Ще се ползват разрешените водни количества, съгласно Разрешително за водоползване и ползване на воден обект №4000115/18.03.2004 на директора на БДЗБР - Благоевград.
Така заявеното инвестиционно предложение самостоятелно попада в обхвата на т. 10, буква „з" от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и подлежи на преценяване за необходимост от ОВОС.
Компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.
ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:
Заявената площ, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на Защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Същата попада изцяло в границите на защитена зона BG0001021 "Река Места" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г.).
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на цитираната горе защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.).
След анализ на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от горе цитираната Наредба за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в границите на защитена зона BG0001021 "Река Места".
Копие от писмото е изпратено до кмета на с. Рибново.