Съдържание

Посетители

В момента има 624  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2014 г.

Съобщение №12/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Разширение на дейността на площадка, находяща се в поземлен имот с идентификатор 04279.619.32 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Съобщение №11/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Промяна предназначението на кафе - аперитив в стоматологичен кабинет и шивашка работилница в УПИ VIII в кв. 18 по плана на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград"

Съобщение №10/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Преустройство на съществуващ цех за хартиени чанти, находящ се в УПИ ХV-204, кв. 50 по плана на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград в цех за производство на сърми"

Съобщение №9/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на площадка за дейности с отпадъци в т. ч. излезли от употреба моторно превозни средства (ИУМПС), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), отпадъци от опаковки и други неопасни отпадъци, търговско-складова база и паркинг в имот с идентификатор 04279.619.381 и площ 2454 м2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Съобщение №8/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на овчарник в имот №139025 с площ 10.730 дка в местността „Шопарланка", землище на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград"

Съобщение №7/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 0479.609.49.1.26 от магазин в дентален кабинет - амбулатория за първична стоматологична помощ, находящ се в имот с идентификатор 0479.609.49 по кадастралната карта на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Съобщение №6/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Обединяване и преустройство и промяна на предназначението самостоятелен обект с идентификатор 04279.610.375.1.63 и самостоятелен обект с идентификатор 04279.610.375.1.62, находящи се в сграда № 1, разположена в имот с идентификатор 04279.610.375 по одобрени кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от магазин в медико-диагностична лаборатория"