Съдържание

Посетители

В момента има 87  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2014 г.

Съобщение №33/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Преустройство на авторемонтна работилница и склад, находящи се в УПИ 000516 по плана на стопански двор с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград в цех за консервиране на плодове и зеленчуци"

Съобщение №32/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Преустройство и промяна на предназначението на офис 1, офис 2 и офис 3, находящи се в жилищна сграда с магазини, офиси и гаражи, разположена в УПИ ХVІ, кв. 98 по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград в детски и спортно-развлекателен център"

Съобщение №31/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на предприятие за съхранение и преработка на плодове и зеленчуци и къща за гости в УПИ І с площ 16234 м2, представляващ стопански двор, землище на с. Ново Кономлади, община Петрич, област Благоевград"

Съобщение №30/2014 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на комбинирана централа за производство на електро и топлинна енергия с мощност 1800 kW в имот №502032 в землището на с. Покровник, община Благоевград област Благоевград"

Съобщение №29/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на система за капково напояване на нови лозови насаждения в имоти с № № 009001, 009006, 020001, 027003, 027004, 027005, 027006, 027008, 027010, 027011, 035002, 035003, 035004, 035006, 035007, 035008 в землището на с. Зорница община Сандански и имот № 005011 в землището на с. Капатово, община Петрич, област Благоевград"

Съобщение №28/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Добив на подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение (сондажен кладенец) в УПИ 014001, местност „Тафтино" в землището на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград с цел осигуряване на вода за промишлени нужди на цех за преработка и консервиране на плодове и зеленчуци"

Съобщение №27/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на напорен резервоар за задоволяване на нуждите на с. Бунцево, община Якоруда, област Благоевград"