Съдържание

Посетители

В момента има 647  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2014 г.

Съобщение №2/2014 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на земеделски пазар в кв. 96, кв. 97 и кв. 103 по плана на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград"

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.
І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:Съгласно представената информация с инвестиционното предложение се предвижда да се реорганизира територията с обща площ 2170 м2 и създадат:
- търговски площи на модулен принцип, обединени с обща лека метална покривна конструкция;
- административен център с обществени тоалетни;
- павилиони за обществено хранене и кафе;
- зелени площи с места за отдих;
- обществен паркинг.
Електрозахранването се предвижда да се осъществи от мрежата НН на гр. Петрич.
Захранването с вода за питейно-битови нужди е предвидено да се осигури от водопроводната мрежа на града, а отпадъчните води да се включат в градската канализация.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 10, буква „б" от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и подлежи на преценяване за необходимост от ОВОС.
Компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.
Със Заповед № 102/29.07.2013 г. на зам. кмета по „ТСУ и ОР" на община Петрич е допуснато изготвянето на проект за изменение на ПУП –ПРЗ за кв. 96, кв. 97а и кв. 103 по плана на гр. Петрич.
От директора на РИОСВ-Благоевград с писмо с изх. №3080(4)/29.08.2013 г. на основание чл. 91, ал. 2 на ЗООС е допуснато извършването само на една от оценките по глава шеста, в случая процедурата по преценяване на необходимостта от ОВОС.
ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:
Инвестиционното предложение не е предвидено да се реализира в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположена защитена зона BG0000167 «Беласица» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.).
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаната защитена зона.
След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000167 «Беласица».