Съдържание

Посетители

В момента има 181  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2021 г.

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: БЛ РИЛА-МЕТАЛ“ АД и „ПОЛИТРАНСФЕР“ ООД

Инвестиционно предложение: „„Изграждане на „Магазин за хранителни и битови стоки тип „BILLA“ с помещение за подготовка на хляб и хлебни изделия и топла витрина, паркинг и трафопост в поземлен имот с проектен идентификатор 04279.621.99 и площ 5008 кв. м (който ще се образува от имот с идентификатор 04279.621.42, площ 67657 кв. м) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „АКВАТУР 01“ ООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 02748.113.953, местност „До кантона“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Благоевград и Н.К и Д. И.

документация за: „„Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 04279.25.43, местност Стара гара – Ш.14 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ЛИКОВЦИ“ ООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на пристройка - „Реконструкция и модернизация на инсталация за производство на пелети във фабрика „Съни Тера“, находяща се в поземлен имот с идентификатор 40052.1.326, местност Орловец по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: „РИД“ ЕООД

документация за Уведомление за „Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 61813.750.14 (част от УПИ Х, УПИ ІX,V и УПИ ХІ, кв. 72) по одобрените кадастрални карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград и План за застрояване на новообразуваните УПИ с отреждане за „Производствени дейности” и „Бетонов център”

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „РИД“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Добив на подземни богатства -строителни материали (пясъци и чакъли) от находище „Крушата - 1“ в землището на с. Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ПИ ВИ ПАРК САНДАНСКИ“ ЕООД

документация за Уведомление за „Проект за изменение на действащ Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (изменение на ПУП – ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 20345.5.74 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Дебрене, община Сандански, област Благоевград“