Съдържание

Посетители

В момента има 375  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2021 г.

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:„АРТ БИЛД АП“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на апартаментен комплекс – жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 02693.50.46 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:„БЛ РИЛА-МЕТАЛ“ АД И „ПОЛИТРАНСФЕР“ ООД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на „Магазин за хранителни и битови стоки тип „BILLA“ с помещение за подготовка на хляб и хлебни изделия и топла витрина, паркинг и трафопост в поземлен имот с проектен идентификатор 04279.621.99 и площ 5008 кв. м (който ще се образува от имот с идентификатор 04279.621.42, площ 67657 кв. м) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ДАНИ 91“ ООД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на мандра с капацитет до 5 тона мляко на ден в поземлен имот с идентификатор 43699.27.27 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД и П. М.

документация за Уведомление за Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 30702.33.19, местност „Юрто“, по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

документация за Уведомление за Проект за частично изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за три обособени и отделни територии - част от територията на община Благоевград в обхват: 1. Територия разположена между републиканския път трети клас (ІІІ-106) BLG2074 - Благоевград - Зелен дол - Българчево - /BLG2062/ и автомагистрала „Струма“ (А-3) - София - Перник - Дупница - Благоевград - Симитли - Кресна - Сандански - граница Гърция; 2. Територия разположена по протежение на републиканския път трети клас (ІІІ-106) BLG2074 - Благоевград - Зелен дол - Българчево (BLG2062); 3. Територия разположена в близост до BLG2068 (ІІІ-106-Благоевград - Покровник - Мощанец, представляващ част от хидропарк „Струма - юг“ по действащия ОУП

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: И. М.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на сондажен кладенец в поземлен имот си идентификатор 04279.31.46 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „БИЛЛА НЕДВИЖИМОСТИ“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане магазин „БИЛЛА маркет“ в поземлен имот с идентификатор 02676.501.6329 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“