Съдържание

Посетители

В момента има 913  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2021 г.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ПИ ВИ ПАРК САНДАНСКИ“ ЕООД

документация за Уведомление за „Проект за изменение на действащ Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (изменение на ПУП – ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 20345.5.74 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Дебрене, община Сандански, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

I. По отношение на изискванията на Глава Шеста, Раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената документация имот с идентификатор 20345.5.74 е с площ 29.455 дка и е образуван от УПИ 000293-а и УПИ000293-б. Със Заповед АБ-49/266.06.2014 г. на кмета на община Сандански е одобрен ПУП- ПРЗ в обхват УПИ 000293-а и УПИ 000293-бс отреждане за „жилищно строителство“.
Изработването на проекта за изменение на ПУП – ПРЗ е разрешено със Заповед №14/19.02.2021 г. на кмета на община Сандански.
С проекта за изменение на ПУП-ПРЗ се предвижда от УПИ 000293-а и УПИ000293-б да се образува нов УПИ - имот с идентификатор 20345.5.74 като се промени отреждането от „жилищно строителство“ в за „Фотоволтаична електроцентрала до 3 MW“.
С проекта се предвижда в новообразувания имот да се изгради фотоволтаична електроинсталация, при спазване на устройствените показатели за предимно производствена зона (Пп) – Плътност на застрояване до 80 % и Кинт до 2.5.
С изменението на ПУП-ПРЗ не се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложение № 21 и № 2 на ЗООС, но се предполага значително въздействие върху околната среда при прилагането му, предвид което попадат в обхвата на чл. 2, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО) и подлежат на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
На основание чл. 81, ал. 3 от ЗООС, процедурата по ЕО следва да се извърши едновременно с изготвянето на проекта за изменението на ПУП-ПРЗ и преди одобряването му. Планът следва да се одобрява от Общински съвет - Сандански, съгласно което и предвид разпоредбата на чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за провеждане на процедурата по ЕО е директорът на РИОСВ – Благоевград.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

От извършената справка относно местоположението на имота, предмет на плана се установени, че настоящия проект за изменение на ПУП-ПР и ПУП-ПЗ – проект за изменение на действащ ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 20345.5.74 по КК и КЛ на с. Дебрене, община Сандански, област Благоевград не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите защитена зона като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г., изм. и доп.).
Проектът за изменение на действащия ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 20345.5.74 по КК и КР на с. Дебрене попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп.) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони, която се извършва чрез процедурата по преценяване на необходимостта от ЕО, по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).