Съдържание

Посетители

В момента има 237  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2021 г.

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: “Мебел комерс“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Замяна на част от горивото (дърва за огрев) на съществуващи отоплителни инсталации (4 броя печки) с дребна дървесина (талаш, трици, стърготини, изрезки и др.) в цех за производство на мебели от масивна дървесина, находящ се поземлен имот с идентификатор 21498.126.29 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ВИЛА СИНТИКА“ АД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на къщи за гости в поземлен имот с идентификатор 65334.206.695, местност „Соколовец“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ЮНИОН ГАЗ ОЙЛ“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение - сондажен кладенец изграден в УПИ І-318, кв. 65 по плана на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „Каро Трейдинг“ ООД

Инвестиционно предложение: „Третиране на неопасни строителни отпадъци на строителна площадка в поземлен имот с идентификатор 37263.11.85 по одобрени кадастрална карат и кадастрални регистри на с. Клисура, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на резервоар за питейна вода в поземлен имот 449 в кв. 25 по плана на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на магазин за хранителни стоки тип „LIDL“ с помещение за подготовка на хляб и хлебни изделия в поземлен имот с идентификатор 56126.601.1468 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: К. М.

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на сграда за търговия, офиси и подземни гаражи в поземлен имот с идентификатор 17395.169.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“