Съдържание

Посетители

В момента има 174  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2021 г.

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: М.З., М.Т.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на селскостопанска постройка за отглеждане на 60 броя говеда за месо в поземлен имот с идентификатор 02676.97.10 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Община Благоевград

Инвестиционно предложение: „Добив на подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение с дълбочина 230 м в поземлен имот с идентификатор 49179.19.286 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мощанец, община Благоевград, област Благоевград с цел допълнително питейно-битово водоснабдяване на с. Мощанец“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД и „ВИМ - Х“ ЕООД

документация за Уведомление за „Проект на изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 04279.146.9 в местността Таушанка по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“