Съдържание

Посетители

В момента има 509  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2021 г.

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: К. М.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на сграда за търговия, офиси и подземни гаражи в поземлен имот с идентификатор 17395.169.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Община Петрич

документация за инвестиционно предложение: „Жилищно строителство - къщи за настаняване на туристи в УПИ І общ., УПИ ІІ общ., УПИ ІІІ общ., УПИ ІV общ., УПИ V общ., УПИ VІ общ., УПИ VІІ общ., кв. 30 по плана на с. Беласица, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „ЛИДЛ България“ ЕООД.&KO.КД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на магазин за хранителни стоки тип „LIDL“ с помещение за подготовка на хляб и хлебни изделия в поземлен имот с идентификатор 56126.601.1468 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: "ЮНИОН ГАЗ ОЙЛ“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение - сондажен кладенец изграден в УПИ І-318, кв. 65 по плана на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: „ПИ ВИ ПАРК САНДАНСКИ“ ЕООД

документация за: „Проект за изменение на действащ Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (изменение на ПУП – ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 20345.5.74 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Дебрене, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „Дани 91“ ООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на мандра с капацитет до 5 тона мляко на ден в поземлен имот с идентификатор 43699.27.27 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: Агенция „Митници“

документация за Уведомление за Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 37263.11.85, местност Митницата по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Клисура, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на устройствена за обществено-обслужващи дейности „Оо“