Съдържание

Посетители

В момента има 731  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2021 г.

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „ЕВРОТЕРМ ГРУП” ООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на складове за съхранение на селскостопанска продукция и механизация в поземлен имот с идентификатор 17395.112.2, местност "Мочура" по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград”

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:„УНИТРЕЙД ИМОТИ“ АД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за сепариране, балиране и съхранение на отпадъци в поземлени имоти с идентификатори 30702.50.9, 30702.50.10 и 30702.50.15 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Благоевград и Агенция "Митници"

документация за: Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 37263.11.85, местност "Митницата" по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Клисура, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на устройствена зона за обществено-обслужващи дейности "Оо“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Община Сандански

документация за инвестиционно предложение: „Планирана промяна в работата на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Сандански, Струмяни и Кресна в поземлен имот с идентификатор 65334.210.650 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански и поземлен имот с идентификатор 56839.91.493 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Община Сандански

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на резервоар за питейна вода в част (4350 кв. м) от поземлен имот с идентификатор 43150.4.62 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ласкарево, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „Булстоун-9“ ООД

Инвестиционно предложение: „Разработване на находище за скално-облицовъчни материали /гнайси и гнайсошисти/ „Сливнишки дол“, разположено в землището на с. Крушево, община Гърмен, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „Елъф“ ООД

Инвестиционно предложение: „Установка със затворен водообмен за интензивно отглеждане на риба в домашни условия в обект с идентификатор 65334.301.6380.2, находящ се в поземлен имот с идентификатор 65334.301.6380 с адрес гр. Сандански, ул. „Панайот Волов“ № 5, по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“