Съдържание

Посетители

В момента има 235  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2021 г.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител:„МЕДИКУС 98-МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР“ ООД

документация за: „Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация и застрояване (ПРЗ) на имот с идентификатор 04279.603.223 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, УПИ IV, кв. 35 по плана на IV-ти микрорайон за делба и образуване на два отделни имота – УПИ Х с отреждане за проектен имот с идентификатор 04279.603.477 и УПИ XI с отреждане за проектен имот с идентификатор 04279.603.478 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград с предназначение на новообразуваните УПИ „за медицински дейности“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: Община Сандански

Инвестиционно предложение: “Изграждане на къщи за гости в поземлен имот с идентификатор 65334.206.691, местност „Соколовец“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: Община Сандански

Инвестиционно предложение: “Изграждане на резервоар за питейна вода в поземлен имот с №449 в кв. 25 по плана на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: Община Сандански

Инвестиционно предложение: “Изграждане на резервоар за питейна вода в част (4350 кв. м) от поземлен имот с идентификатор 43150.4.62 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ласкарево, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител:ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД, Д. И. И Н. К.

документация за Уведомление за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 04279.25.43, местност Стара гара – Ш.14 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:„БИЛЛА НЕДВИЖИМОСТИ“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на магазин „БИЛЛА маркет“ в поземлен имот с идентификатор 02676.501.6329 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: Л. А.

документация за Уведомление за „Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и Подробен устройствен план - План за застрояване (изменение на ПУП – ПР и ПУП-ПЗ) за УПИ ІІ в кв. 10, имот с пл. №42 по плана на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград“