Съдържание

Посетители

В момента има 75  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2021 г.

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „ЕЙ БИ ДИ ИНВЕСТ“ ООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична централа, складова база, бензиностанция, автосервиз, заведение за хранене, търговски сгради, сграда за битово обслужване, паркинг и къмпинг в поземлен имот с идентификатор 04279.78.129, местност Герено по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ТОТИ 88“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на цех за пелети в поземлен имот с идентификатор 61813.750.342 с адрес гр. Разлог, ул. „Христо Ботев“ № 89 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: „БУЛТЕРА – БЪЛГАРИЯ“ ООД

документация за Уведомление за Проект на Подробен устройствен план – План за разделяне и План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 40052.1.539 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград с отреждане и застрояване на новообразуваните имоти с устройствена зона „Пп“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: „Рид“ ЕООД

документация за: „Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 61813.750.14 (част от УПИ Х, УПИ ІX,V и УПИ ХІ, кв. 72) по одобрените кадастрални карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград и План за застрояване на новообразуваните УПИ с отреждане за „Производствени дейности” и „Бетонов център”

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: М. Т.

документация за инвестиционно предложение: “ Жилищно строителство и сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 31139.44.18, местност „Буров андък“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Златолист, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Община Сандански

Инвестиционно предложение: “Изграждане на резервоар за питейна вода в част (4350 кв.м) от поземлен имот с идентификатор 43150.4.62 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ласкарево, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Община Сандански

Инвестиционно предложение: “Изграждане на резервоар за питейна вода в поземлен имот №449, кв. 25 по плана на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“