Съдържание

Посетители

В момента има 73  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2021 г.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: Агенция „Митници“

документация за Уведомление за Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 37263.11.85, местност Митницата по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Клисура, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на устройствена за обществено-обслужващи дейности „Оо“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

I. По отношение на изискванията на Глава Шеста, Раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Поземлен имот с идентификатор 37263.11.85, местност Митницата по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Клисура, община Благоевград, област Благоевград е с площ 48473,00 кв. м, с начин на трайно ползване „За друг вид застрояване“, представляващ терен на митнически пункт „Логодаж“.
Основната цел на проекта на изменение на ОУП на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 от Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет - Благоевград за поземлен имот с идентификатор 37263.11.85, местност Митницата по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Клисура, община Благоевград, област Благоевград с площ 48 473 кв. м е промяна на устройствена зона от устройствена зона с малка височина и плътност „Жм“ с в устройствена зона за обществено-обслужващи дейности „Оо“ със следните устройствени показатели:
Височина на застрояване- до 10,00 м;
Максимална стойност на Кинт – 1,2;
Плътност на застрояване (Пзастр.) – максимум 60 %;
Минимална озеленена площ (Позел.) - 40 %.
Изработването на Проекта на изменение на ОУП на община Благоевград е допуснато с Решение № 133 по Протокол № 3 от проведено заседание на Общински съвет – Благоевград на 05.13.2021 г.
От съществуващите сгради в имота ще бъдат запазени две - сгради с идентификатори 37263.11.85.16 и 37263.11.85.17, а останалите да бъдат премахнати. Предвижда се разширяване от двете страни на съществуващите зони да граничен контрол и път, както и изграждане на необходимите за граничните служби сгради и съоръжения, при което озеленените и залесени площи от 83 % ще станат 71%.
Проектът за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 30702.33.19, местност „Юрто“, по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредбата за ЕО и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от ЕО.
Изменението на ОУП на община Благоевград следва да се одобрява от Общински съвет – Благоевград, съгласно което и предвид разпоредбата на чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за провеждане на процедурата по ЕО е директорът на РИОСВ – Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

От извършената справка относно местоположението на имота, предмет на изменението на ОУП на община Благоевград се установени, че настоящия проект за изменение на ОУП на община Благоевград не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но съвсем малка част попада в границите на защитена зона като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), а именно: защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.).
Проектът за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 37263.11.85, местност Митницата по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Клисура, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на устройствена за обществено-обслужващи дейности „Оо“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп.) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони по чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, която се извършва чрез процедурата по преценяване на необходимостта от екологична оценка (ЕО) по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.