Съдържание

Посетители

В момента има 172  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2021 г.

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Община Петрич

документация за инвестиционно предложение: „Жилищно строителство - къщи за настаняване на туристи в УПИ І общ., УПИ ІІ общ., УПИ ІІІ общ., УПИ ІV общ., УПИ V общ., УПИ VІ общ., УПИ VІІ общ., кв. 30 по плана на с. Беласица, община Петрич, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация с уведомлението за горното инвестиционно предложение се предвижда УПИ І общ. с площ 915 кв. м, УПИ ІІ общ. с площ 927 кв. м, УПИ ІІІ общ. с площ 900 , УПИ ІV общ. с площ 919 кв. м, УПИ V общ. с площ 940 кв. м, УПИ VІ общ. с площ 930 кв. м и УПИ VІІ общ. с площ 930 кв. м, кв. 30 по плана на с. Беласица, община Петрич, област Благоевград да се обединят в общ имот с площ 6464 кв. м, в която да се изградят десет броя къщи за настаняване на туристи.
Захранването с вода за питейно-битови нужди ще се осъществи от съществуващ водопровод ф125.Нсв=35 м.
В близост до имота има изградена канализация от бетонови тръби ф250, в която ще се заустват формираните битови отпадъчни води.
Електрозахранването ще се осъществи от ел.разпределителната мрежа на селото.
Видно от публично достъпната информация имотите, в които се предвижда да се реализира инвестиционното предложение са незастроени с налична дървесна и тревна растителност.
Предвид гореизложеното така заявеното инвестиционно предложение попада в т. 10, буква „б“ на Приложение № 2 от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.
На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и план за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № П-01-10(3)/16.04.2021 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие на което Ви предоставяме за съобразяване) инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ (2016-2021 г.) и ПУРН (2016 – 2021 г.) на ЗБР при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията описани в становището.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. В близост е разположена границата на защитена зона BG0000167 «Беласица» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.).
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие (ЗБР) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000.

След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитена зона BG0000167 «Беласица», поради и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0000209 „Пирин“.

Копие от писмото е изпратено до кмета на с. Беласица и директора на БДЗБР.