Съдържание

Посетители

В момента има 495  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2015

Съобщение №12/2015

Изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 04279.607.32 с площ 18 858 кв. м , местност «Бачиново» по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград за «Изграждане на комплекс предназначен за две зони с отделен независим достъп – зона за спортен център и зона за курортно жилищно обитаване»

Прочети още...

Съобщение №11/2015

Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) за имот №000691, местност „Попина лъка", землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград с цел отреждане на имота за „вила"

Прочети още...

Съобщение №10/2015

Подробен устройствен план – изменение на Плана за застрояване (ПУП – изменение на ПЗ) за УПИ ІІ, ІІІ, ІV, V, кв. 19 по плана на с. Капатово, община Петрич, област Благоевград за „къщи за гости"

Прочети още...

Съобщение №9/2015

Инвестиционно предложение "Изграждане на къща за гости в УПИ VІІІ-765 от кв. 71 по плана на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №8/2015

Горскостопанска програма за имоти с №075025, №003154, №092001, №082060, №082061, №082058, №094002, №082055, землище на с. Яково, община Петрич, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение №7/2015

Инвестиционно предложение за „Изграждане на къща за гости в имот с идентификатор 53326.500.66 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №6/2015

Задание за изработване на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за имот №001001 с площ 4.604 дка, местност „Бански път", землище на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград"

Прочети още...