Съдържание

Посетители

В момента има 764  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2013

Съобщение №1047/2013 г.

Инвестиционно предложение „Реконструкция на мрежа ниско напрежение с усукан изолиран проводник (УИП) и изнасяне на средства за търговско измерване (СТИ) от трансформаторен пост (ТП) „Микрево - 5" в с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №1048/2013 г.

Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот с пл. №1780 в кв. 55 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение №1046/2013 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на къща за гости в УПИ XIII, пл. № 26, квартал 4 по плана на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №1045/2013 г.

Инвестиционно предложение "Надстройка на съществуваща масивна сграда (склад за безалкохолни напитки), находяща се в УПИ ХVІ-662, кв. 55 по ПР на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград за офиси"

Прочети още...

Съобщение №1044/2013 г.

Инвестиционно предложение "Пристройка - разширение на цех за бутилиране на високоалкохолни напитки, разположен в УПИ LVIII, кв. 135 (поземлен имот с идентификатор 61813.760.479) по плана на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №1043/2013 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на шест броя двуетажни жилищни сгради/къщи за гости в поземлен имот с идентификатор 21498.155.18 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №1042/2013 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на навес в имот № 077026 с площ 2.404 дка, землище на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...