Съдържание

Посетители

В момента има 643  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2013

Съобщение №1044/2013 г.

Инвестиционно предложение "Пристройка - разширение на цех за бутилиране на високоалкохолни напитки, разположен в УПИ LVIII, кв. 135 (поземлен имот с идентификатор 61813.760.479) по плана на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. №4415/22.11.2013 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение "Пристройка - разширение на цех за бутилиране на високоалкохолни напитки, разположен в УПИ LVIII, кв. 135 (поземлен имот с идентификатор 61813.760.479) по плана на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
В поземлен имот с идентификатор 61813.760.479, разположен в кв. 135 по плана на гр. Разлог е изграден и функционира „Цех за бутилиране на високоалкохолни напитки". Същият е въведен в експлоатация с разрешение за ползване №507-ПК-623/10.08.2008 г. на Дирекция за национален строителен контрол, гр. София.
Съгласно представената информация е предвидено към съществуващата сграда на цеха да се изгради пристройка. Пристройката ще представлява едноетажна сграда с двускатен покрив, приобщена функционално към цеха. Предназначението на пристройката е разширение на работната зала чрез премахване на прозорци и зидове, без нарушаване на конструкцията. Предвижда се изграждане на външен асансьор. Общата площ на имота, в който ще се реализира инвестиционното намерение е 780 м2, като застроена площ на пристройката е 270 м2.
Имотът, в който ще бъде реализирано инвестиционното предложение е захранен с вода за питейно-битови нужди и електроенергия. Битовите отпадъчни води са заустени в съществуващата канализация на гр. Разлог. Имотът е достъпен по съществуваща улица.
Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не попадат в някоя от позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), включително не може да се разглежда като изменение или разширение на обект, попадащ в обхвата на тези приложения, и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000". Най - близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение e разположена защитена зона BG0000625 „Изворо" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 802/04.12.2007 г. (обн. ДВ, бр. 107/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0000625 „Изворо". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение "Пристройка - разширение на цех за бутилиране на високоалкохолни напитки, разположен в УПИ LVIII, кв. 135 (поземлен имот с идентификатор 61813.760.479) по плана на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.