Съдържание

Посетители

В момента има 180  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2013

Съобщение №1045/2013 г.

Инвестиционно предложение "Надстройка на съществуваща масивна сграда (склад за безалкохолни напитки), находяща се в УПИ ХVІ-662, кв. 55 по ПР на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград за офиси"

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. №4388/20.11.2013 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение "Надстройка на съществуваща масивна сграда (склад за безалкохолни напитки), находяща се в УПИ ХVІ-662, кв. 55 по ПР на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград за офиси" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация в имота е изградена масивна сграда на един етаж и застроена площ 500 м2 – склад за безалкохолни напитки. Строежът е въведен в експлоатация с удостоверение №1/29.02.2008 г. от главен архитект на община Кресна.
С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на надстройка над съществуващата масивна сграда, със застроена площ 151,49 м2, предназначена за офиси и външни стълби.
Електрозахранването на надстройката ще се осъществи от електромер, монтиран на фасадата на търговския обект. Захранването с вода за питейно-битови нужди ще се извърши от водопроводното отклонение, захранващо сградата. Отпадъчните води ще се отвеждат в съществуващата улична канализация.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000". Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение са разположени защитени зони:
- BG0002003 „Кресна" за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД-748/24.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 97/2008 г.);
- BG0000366 „Кресна - Илинденци" за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.), допълнен с Решение № 661 на министерски съвет (МС) от 2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.), и с Решение № 802 на МС от 2007 г. (ДВ, бр. 107/2007 г.), изменени и допълнени с Решение № 52 на МС от 2008 г. (ДВ, бр. 14/2008 г.).
Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не попадат в някоя от позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), включително не може да се разглежда като изменение или разширение на обект, попадащ в обхвата на тези приложения, и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най - близко разположените защитени зони BG0002003 „Кресна" и BG0000366 „Кресна - Илинденци". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение "Надстройка на съществуваща масивна сграда (склад за безалкохолни напитки), находяща се в УПИ ХVІ-662, кв. 55 по ПР на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград за офиси"е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.