Съдържание

Посетители

В момента има 143  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2013

Съобщение №1042/2013 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на навес в имот № 077026 с площ 2.404 дка, землище на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. №4361/19.11.2013 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение "Изграждане на навес в имот № 077026 с площ 2.404 дка, землище на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Имот № 077026, землище на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград е с начин на трайно ползване „друга селищна територия". В имота има изграден склад с друго предназначение със застроена площ 425 м2.
За същия имот, с писмо изх. № 2174(1)/12.06.2013 г. на РИОСВ-Благоевград е преценено, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на глава втора от Наредба от ОС за инвестиционно предложение „Изграждане на база за производство и склад за електроматериали, административна сграда с офиси и гараж" и от главния архитект на Община Благоевград е издадено разрешение за строеж № 213/22.07.2013 г.
Настоящето инвестиционно предложение и за допълващо застрояване на навес в имот № 077026, землище на с. Зелен дол, община Благоевград. Предвижда се да бъде изграден навес на едно ниво, с монтирана конструкция за еднорелсов кран. Навесът ще представлява желязна конструкция без оградни и преградни стени и двускатен покрив от ламарина. Предвидената застроена площ на навеса е 1219,34 м2 (площ на терена 92,51 м2), а разгънатата застроена площ (площта над терена) е 1334,14 м2. Не е предвидено захранване с вода за питейно-битови и промишлени нужди. Имотът е достъпен по съществуващ полски път.
Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не попадат в някоя от позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), включително не може да се разглежда като изменение или разширение на обект, попадащ в обхвата на тези приложения, и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000". Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение e разположена защитена зона BG0002107 „Бобошево" за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД - 781/29.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 104/2008 г.)
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0002107 „Бобошево". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение "Изграждане на навес в имот № 077026 с площ 2.404 дка, землище на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.