Съдържание

Посетители

В момента има 595  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2013

Съобщение №1027/2013 г.

Инвестиционно предложение "Реконструкция на покрив и надстройка - част от таван на съществуваща пететажна масивна сграда - хотел с идентификатор 04279.616.9.1, разположен в имот с идентификатор 04279.616.9 по кадастралната карта на гр. Благоевград, УПИ XXVIII, кв. 114 по плана на 2 - ри микрорайон на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №1026/2013 г.

Инвестиционно предложение "Промяна предназначението на магазин с идентификатор 04279.613.140.1.1 в жилище, находящ се в сграда с идентификатор 04279.613.140.1, разположена в имот с идентификатор 04279.613.140 по кадастрална карта на гр. Благоевград, УПИ XIV 1923,5325,5326 в кв. 52 по плана на централна градска част на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №1025/2013 г.

Инвестиционно предложение "Преустройство и промяна на предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.625.159.1.15, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлени имот с идентификатор 04279.625.159 (УПИ ІХ8283 к кв. 17 по плана но ж. к. „Бялата висота") по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №1024/2013 г.

Инвестиционно предложение „Ремонт на съществуващ уличен водопровод на град Симитли, община Симитли, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №1023/2013 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на стопанска постройка в поземлен имот №042025 с площ 1.894 дка в местността „Текелев шумак", землище на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №1022/2013 г.

Задание за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – предложение за застрояване на имот №075001 с площ 1.440 дка, находящ се в местност „Трълата", землище на с. Селище, община Благоевград, област Благоевград за „крайпътно заведение – бърза закуска, автоуслуги и стаи за почивка"

Прочети още...

Съобщение №1021/2013 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на жилищна сграда в УПИ XIV-1437 в кв. 14 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград"

Прочети още...