Съдържание

Посетители

В момента има 111  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2013

Съобщение №1048/2013 г.

Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот с пл. №1780 в кв. 55 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград

Във връзка с внесената документация с Вх. №4257/11.11.2013 г. за горецитирания ПУП-ПРЗ, която може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп., бр. 81 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г.), наричана по нататък „Наредбата за ОС", на основание чл. 6а от същата, Ви уведомяваме следното:
ПУП - ПРЗ на поземлен имот с пл. №1780 в кв. 55 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С ПУП - ПРЗ се цели обособяване на урегулиран поземлен имот, като регулационните линии съвпадат с кадастралните и се предвиди застроително петно за имота за цех за алуминиева дограма при спазване на следните устройствени показатели: плътност на застрояване - до 60%; озеленена площ - min 20 %; интензивност на застрояване - до 2.5.
Съобразно с гореизложеното, не са налични данни, че с ПУП-ПРЗ се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на ЗООС. Също така, не намираме основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането на плана.
Имотът, предмет на настоящия ПУП-ПРЗ, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа "НАТУРА 2000" по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени следните две защитени зони, чийто граници се припокриват изцяло:
 защитена зона BG0000495 „Рила" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.), допълнен с Решение № 661 на министерски съвет (МС) от 2007 г. (ДВ, бр. 85 от 2007 г.), и с Решение № 802 на МС от 2007 г. (ДВ, бр. 107 от 2007 г.), изменени и допълнени с Решение № 52 на МС от 2008 г. (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), Решение №811/16.10.2010 г. и с Решение № 335 на МС от 2011 г. (ДВ, бр. 41 от 2011 г.);

  • защитена зона BG0000495 „Рила" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-764/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 100/2008 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на гореупоменатия ПУП–ПРЗ, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000", включително и върху най-близо разположените защитени зони BG0000495 „Рила" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и на дивите. Предвид гореизложеното, същият не подлежи на задължителна екологична оценка, както и на преценяване на необходимостта от такава оценка. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявения ПУП - ПРЗ на поземлен имот с пл. №1780 в кв. 55 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград е, че не е необходимо да се провежда процедура по оценка за съвместимост по реда на глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите и предвижданията на плана, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.