Съдържание

Посетители

В момента има 188  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2013

Съобщение №1069/2013 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на къща за гости в УПИ ІХ, кв. 3 по плана на с. Джигурово, община Сандански, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №1068/2013 г.

Инвестиционно предложение "Преустройство и промяна на предназначението на съществуващ магазин с идентификатор 61813.753.87.1.3, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 61813.753.87 (УПИ V, кв. 24 по плана на гр. Разлог) по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград в аптека"

Прочети още...

Съобщение №1067/2013 г.

Инвестиционно предложение "Реконструкция и преустройство на съществуваща къща за гости с винарска изба, разположена в урегулиран поземлен имот 007025, местност „Под кръста", землище на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №1066/2013 г.

План - извлечение за промяна вида на сечта през 2013 година в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП „ДГС – Гърмен", землище на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение №1065/2013 г.

План - извлечение за промяна вида на сечта през 2013 година в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП „ДГС – Гърмен", землище на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение №1064/2013 г.

Горскостопанска програма на имот с №442001 с площ 20.700 дка, землище на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение №1063/2013 г.

Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на външен водопровод и Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на външно ел. захранване до имот № 114008, местност „Пинговица", землище на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград

Прочети още...