Съдържание

Посетители

В момента има 135  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2013

Съобщение №1046/2013 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на къща за гости в УПИ XIII, пл. № 26, квартал 4 по плана на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. №4371/13.11.2013 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение "Изграждане на къща за гости в УПИ XIII, пл. № 26, квартал 4 по плана на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация с инвестиционното предложение се предвижда в имот с площ 0.378 дка, разположен в регулационните граници на с. Лиляново да бъде изградена двуетажна къща за гости. На първия етаж е предвидено да бъдат разположени една спалня, дневна с кухня и санитарен възел, а на втория етаж е предвидено да бъдат обособени три броя спални помещения със съответните санитарни възли. Предвидената застроена площ на къщата за гости е 63,57 м2, а предвидената разгъната застроена площ е 138,18 м2. В къщата е предвидено да бъдат настанявани до 8 посетители.
Захранването на сградата с ел.енергия ще бъде осъществено от съществуващата мрежа ниско напрежение на с. Лиляново, община Сандански. Снабдяването на къщата за гости с вода за питейно-битови нужди е предвидено да се осъществи от съществуващ уличен водопровод, Отпадъчните води е предвидено да бъдат зауствани във водоплътна изгребна яма, като за нейното обслужване е предвидено да бъде сключен договор с лицензирана фирма. Имотът е достъпен по съществуващи улици.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000". Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположена защитена зона:
- BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 802/04.12.2007 г. (обн. ДВ, бр.107/2007 г.), изменено и допълнено с Решение № 52 на МС от 2008 г. (ДВ, бр. 14/2008 г.).
Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не попадат в някоя от позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение "Изграждане на къща за гости в УПИ XIII, пл. № 26, квартал 4 по плана на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.