Съдържание

Посетители

В момента има 81  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2013

Съобщение №1062/2013 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на курортен комплекс, басейн и трафопост (ІІІ и ІV етап), находящ се в УПИ І-113, кв. 79 по плана на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград (имот с идентификатор 21498.350.68 по КККР на гр. Добринище) и водопровод за минерална вода до имота"

Прочети още...

Съобщение №1061/2013 г.

Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за застрояване (ПЗ) на УПИ IV-3642, кв. 30 по плана на VII-ми микрорайон на гр. Благоевград - изменение на устройствени показатели в съответствие с одобрен общ устройствен план на община Благоевград - устройствена зона „Жс

Прочети още...

Съобщение №1060/2013 г.

Инвестиционно предложение: Изграждане на нов стабилизиран горски автомобилен път – „Белаките" в териториалния обхват на ТП „ДГС – Елешница", землище на с. Елешница, община Разлог, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение №1059/2013 г.

Инвестиционно предложение: Изграждане на нов стабилизиран горски автомобилен път в местността „Могилата", в териториалния обхват на ТП „ДГС - Симитли", землище на с. Градево и с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение №1058/2013 г.

Технологични планове за залесяване на отдели, подотдели 114 „ж" и 215 „а" от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Сандански"

Прочети още...

Съобщение №1057/2013 г.

План-извлечение за промяна вида на сечта през 2013 г. за гори – държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Сандански" – отдели, подотдел 192 „с", 202 „б", 228 „б" и „г"

Прочети още...

Съобщение №1056/2013 г.

Инвестиционно предложение „Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в поземлен имот с идентификатор 39270.5.8, местност „Комбището" по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Краище, община Белица, област Благоевград"

Прочети още...