Съдържание

Посетители

В момента има 208  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2013

Съобщение №1082/2013 г.

Инвестиционно предложение „Изграждане на Карфур маркет" в Търговско развлекателен комплекс - сграда с идентификатор 02676.156.17.1.36, находяща се в поземлен имот с идентификатор 02676.156.17 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №1081/2013 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на селскостопанска сграда в имот №026007 с площ 1.235 дка, местност „Кюприджик дере" в землището на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №1080/2013 г.

Инвестиционно предложение "Жилищно строителство в част от имот №022037, местност „Пинговица" в землището на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №1079/2013 г.

Инвестиционно предложение "Реконструкция и рехабилитация на участък от съществуващ общински път ІV 10161 с. Брежани – с. Ракитна - с. Сенокос, община Симитли, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №1078/2013 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на многофункционално спортно игрище в УПИ V-978, кв. 72 по плана на с. Баня, община Разлог, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №1077/2013 г.

Инвестиционно предложение "Питейно-битово водоснабдяване на с. Кърналово – подмяна на съществуващ водопровод от т. 79 до съществуващ резервоар, община Петрич, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №1076/2013 г.

Инвестиционно предложение "Преустройство на самостоятелно помещение в сграда, разположена в УПИ VІ-28103.150.3233, кв. 1 по плана на гр. Банско, община Банско, област Благоевград от магазин в аптека"

Прочети още...