Съдържание

Посетители

В момента има 108  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2013

Съобщение №1043/2013 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на шест броя двуетажни жилищни сгради/къщи за гости в поземлен имот с идентификатор 21498.155.18 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. №4426/25.11.2013 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение "Изграждане на шест броя двуетажни жилищни сгради/къщи за гости в поземлен имот с идентификатор 21498.155.18 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на шест броя двуетажни еднофамилни жилищни сгради (къщи за гости) в урбанизирана територия с обща площ 4.131 дка и начин на трайно ползване „незастроен имот за жилищни нужди". В сградите ще бъдат разположени по четири спални помещения. Предвижда се използване и на подпокривното пространство. Застроена площ от сградите ще бъде 780 кв. м и 192 кв. м покрити тераси.
Захранването на сградите с ел.енергия ще бъде осъществено от съществуващата електропреносна мрежа ниско напрежение на гр. Добринище. Снабдяването на сградите с вода за питейно битови нужди ще бъде реализирано от съществуващата водопроводна мрежа на града. Битовите отпадъчни води ще бъдат зауствани в шест броя локални пречиствателни съоръжения, с които ще бъдат оборудвани всяка една от сградите. Предвидено е преливните пречистени води да бъдат използвани за напояване на зелените площи в рамките на имота. Имотът е достъпен по съществуваща улица.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000". Най - близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение e разположена защитена зона BG0001021 „Река Места" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 802/04.12.2007 г. (обн. ДВ, бр. 107/2007 г.).
Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не попадат в някоя от позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0001021 „Река Места". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение "Изграждане на шест броя двуетажни жилищни сгради/къщи за гости в поземлен имот с идентификатор 21498.155.18 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.