Съдържание

Посетители

В момента има 83  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2018 г.

Решение №53-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №53-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Бизнес план по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа „НАТУРА 2000“.

Местоположение:№ 018020, № 076014, № 033007, землище на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград, защитена зона BG0002076 «Места».

Възложител: Д. Г. Т.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №52-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №52-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам приложените технологични планове за залесяване от 2018 година в гори, собственост на община Кресна, землище на с. Стара Кресна, с. Ощава, с. Влахи, община Кресна, област Благоевград“ във връзка с кандидатстване за финансиране по подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение:землище на с. Стара Кресна – отдел 1 „б”, „в”, „г”, „д”, „е”, „з”, „щ”, отдел 16 „п”, отдел 17, „г”, „ж”, отдел 18, „г”, „д”, „о”, „п”; землище на с. Ощава – отдел 22 „м”, „ф”, „ц”, отдел 62 „ж”, „и”, отдел 63 „е”; землище на с. Влахи - отдел 83 „л”, отдел 84 „и”, „к”, „р”, „ф”, „х”, „ц”, отдел 85 „х”, община Кресна, област Благоевград, защитени зони BG0000366 “Кресна - Илинденци” и BG0002003 “Кресна”.

Възложител: ОБЩИНА КРЕСНА

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №49-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №49-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на къщи за гости и ресторант в новообразувани УПИ I-200233 и УПИ IІ-200233, местност Лялево, землище на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002078 „Славянка“ за опазване на дивите птици и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение:имот с номер 200233 в местността Лялево, землище на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград; защитени зони BG0002078 „Славянка“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

Възложител: „ВЕИ-ПИРИН“ ООД ЕИК 130437104

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №48-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №48-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на обект за съхранение, поддържане и ремонт на селскостопанска техника в поземлен имот с идентификатор 17395.153.30 в местността Заемджиков чифлик/Мочура по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение:поземлен имот с идентификатор 17395.153.30 в местността Заемджиков чифлик/Мочура по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград; защитена зона BG0002076 „Места“.

Възложител: „МАКСИМ“ ООД с ЕИК 10128900

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №47-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №47-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Жилищно строителство“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: (1,300 дка) от имот с №007025, местност „Лъката“, землище на с. Господинци, община Гоце Делчев, област Благоевград , защитени зони BG0001021 “Река Места” и BG0002076 “Места”.

Възложител: И. В. Х.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №46-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №46-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на две еднофамилни жилищни сгради“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с идентификатор 65334.257.1, местност „Четвърти километър“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград, защитена зона BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш”.

Възложител: Б. Й. Г., Н. Ж. М.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №45-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №45-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на жилищни сгради и сондажен кладенец“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с № 000096, землище на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”.

Възложител: С. Ф. Ч. и Й. С. Ш.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.