Съдържание

Посетители

В момента има 762  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2018 г.

Решение №16-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №16-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на заведение за бързо хранене и паркинг“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с идентификатор 81831.14.5 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград , защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница”.

Възложител: „КОК ПРОПЪРТИС“ ООД, ЕИК 203544518

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №15-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №15-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на цех за преработка на дървесина и производство на дървесни пелети“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 17395.153.19, образуван от поземлен имот с идентификатор 17395.153.15, по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”.

Възложител: ИВАН ПРЪКОВ

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №14-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №14-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Засаждане и отглеждане на 111,09 дка картофи“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: поземлени имоти №№ 017101, 013086, 032051, 032123, 033211, 027031, 017008, 027040, 027005, 017005 017003, землище на с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона BG0001021 “Река Места”.

Възложител: ЗАЙДЕ ЮСУФ

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №13-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №13-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на складове за строителни материали“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с идентификатор 17395.129.18 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”.

Възложител: „РИД“ ЕООД, ЕИК 10160489

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №12-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №12-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с № 047027, местност „Разсипани ливади“, землище на с. Делчево, община Гоце Делчев, област Благоевград за „вилно строителство“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с № 047027, местност „Разсипани ливади“, землище на с. Делчево, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитени зони BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” и BG0002126 “Пирин Буфер”.

Възложител: АНГЕЛ ВЪЛЧЕВ

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №11-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №11-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на бензиностанция, газстанция, метанстанция и търговски обект в имоти с номера 013017 и 013019 в местността Трънката, землище на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0001023 „Рупите - Струмешница“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици

Местоположение: имоти с номера 013017 и 013019 в местността Трънката, землище на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград; защитени зони BG0001023 „Рупите - Струмешница“ и BG0002098 „Рупите“.

Възложител: „ФЕСТЪР“ ООД, ЕИК 204109351

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №10-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №10-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 17395.169.14 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград от „нива“ за „автодиагностичен център“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с идентификатор 17395.169.14 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград , защитена зона BG0002076 “Места”.

Възложител: ДИМИТЪР ПОПОВ

тук може да изтеглите пълния текст на решението.