Съдържание

Посетители

В момента има 225  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2018 г.

Решение №23-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №23-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на рибовъдно стопанство в имот №000955 в землището на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №000955 в землището на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил, защитена зона BG0002099 “Кочериново”.

Възложител:„АКВАТУР 01“ ООД, ЕИК 201682285

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №22-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №22-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изменение на административна сграда за нуждите на ловно стопанство в къща за гости“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот № 001031, землище на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград, защитена зона BG0000366 “Кресна - Илинденци”.

Възложител:„ЛОВНО СТОПАНСТВО - ГОРНА БРЕЗНИЦА“ ООД, БУЛСТАТ 113577679

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №21-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №21-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 03294.25.6 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Беласица, община Петрич, област Благоевград , защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница”.

Възложител:ИЛИЯ НИКОВ

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №20-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №20-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на контролно-технически пункт за периодични прегледи на пътни превозни средства, автомивка, офиси, магазин, заведение за обществено хранене и кафе“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот № 046001, землището на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”.

Възложител:ОСМАН КУТРЕВ

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №19-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №19-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане не овцеферма за екстензивно отглеждане на 100 бр. овце“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с идентификатор 17395.90.10 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”.

Възложител:ВАСИЛ БОГДАНОВ

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №18-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №18-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за имот с номер 000490 в местността Туричка черква, землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград за отреждане на имота за „рекреационни дейности“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: област Благоевград, община Сандански, землище на с. Лиляново, поземлен имот с номер 000490; защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

Възложител:Лидия Стоева

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №17-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №17-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Бензиностанция, газстанция, крайпътен обслужващ комплекс за бързо хранене, търговия, логистика и паркинг в поземлен имот с идентификатор 81832.15.55 в местността Голяма нива–Кавако по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0001023 „Рупите - Струмешница“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 81832.15.55 в местността Голяма нива – Кавако по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград; защитени зони BG0001023 „Рупите - Струмешница“ и BG0002098 „Рупите“.

Възложител:„НОВ ФОРУМ“ ЕООД ЕИК 115863024

тук може да изтеглите пълния текст на решението.