Съдържание

Посетители

В момента има 129  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2018 г.

Решение №09-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №09-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Създаване на нови трайни насаждения в поземлен имот с номер 005012 в местността Манастира, землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: имот с номер 005012 в местността Манастира, землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград; защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

Възложител: Николай Атанасов

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №08-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №08-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на базова станция BLG156 в поземлен имот с номер 160016, находящ се в местността Лъката по картата на възстановената собственост за землището на с. Господинци, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици и BG0001021 „Река Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с номер 160016, находящ се в местността Лъката по картата на възстановената собственост за землището на с. Господинци, община Гоце Делчев, област Благоевград; защитени зони BG0002076 „Места“ и BG0001021 „Река Места“.

Възложител: „БУЛСАТКОМ“ ЕАД, ЕИК 130408101,

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №07-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №07-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на склад за съхранение на селскостопанска продукция“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с идентификатор 17395.137.4, гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места".

Възложител: ЕМИЛИЯ СМИЛКОВА

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №06-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №06-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Създаване на трайни насаждения от череши и сливи в част (9,000 дка) от имот №044003, землище на с. Ощава, община Кресна, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №044003, землище на с. Ощава, община Кресна, област Благоевград, защитени зони BG0000366 “Кресна - Илинденци” и BG0002003 “Кресна”.

Възложител: ТИХАН НИКОЛОВ

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №05-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №05-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“, ПРСР 2014-2020 г. на Илия Кирилов Пасков – земеделски стопанин, с което е заявено намерение за увеличаване площта на земеделското стопанство чрез създаване на нови трайни насаждения от череши в имоти с номера 121024 и 128040 в землището на с. Илинденци, общ. Струмяни, обл. Благоевград“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с номер 121024 в местността Задлък-Костова махала и поземлен имот с номер 138040 в местността Пушовец, землище на с. Илинденци, общ. Струмяни, област Благоевград; защитена зона BG000366 „Кресна - Илинденци“.

Възложител: Илия Пасков

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №04-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №04-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл

Местоположение: имот №013070, землище с. Гайтаниново, община Хаджидимово, защитени зони BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” и BG0002078 “Славянка”.

Възложител: ИВАН КАЦИЛОВ

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №02-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №02-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с номер 034030 в местността Градец, землище на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: имот с номер 034030, находящ се в местността Градец, землище на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград; защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни“.

Възложител: Магдалена Парапанова

тук може да изтеглите пълния текст на решението.