Съдържание

Посетители

В момента има 157  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2018 г.

Решение №44-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №44-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на транспортна връзка за КОО – Крайпътни обслужващи обекти в УПИ I- 438, кв.42 (имот с идентификатор 43243.61.4) и УПИ 036001 (имот с идентификатор 43243.36.1), местност Банята, землище на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград)“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: части от поземлени имоти с идентификатори 43243.11.45, 43243.36.5, 43243.36.7, 43243.36.6, 43243.36.8, 43243.36.9, 43243.61.44, 43243.61.40, 43243.61.44, 43243.61.2 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград; защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“.

Възложител: "АЙ ЕС ДЖИ“ ООД с ЕИК 13040808101 и „ЕР ВИ ЕН ГРУП“ ООД с ЕИК 101637321

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №43-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №43-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 20910.13.3 в местността Реката по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 20910.13.3 в местността Реката по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград; защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

Възложител: К. М. с.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №42-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №42-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на склад с магазин и офиси“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: част (5 дка) от поземлен имот с идентификатор 17395.139.16, по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”.

Възложител:„БРАТЯ ЧОЛАКОВИ“ ООД, ЕИК 101678909

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №41-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №41-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имот УПИ VI-786, 778, 905, 779 от кв. 71 по плана на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград с отреждане за „семеен хотел и басейн“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: УПИ VI-786, 778, 905, 779 от кв. 71 по плана на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград; защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни“.

Възложител: Н. О. Ч.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №40-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №40-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват УПИ V, пл. № 29, кв. 13 и УПИ IV, пл. № 9, кв. 13 по плана на курорт „Огняновски минерални бани“, землище на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград и инвестиционен проект за реконструкция и преустройство на хотел, находящ се в УПИ V, пл. № 29, кв. 13, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имоти с идентификатори 53326.500.29 (УПИ V, пл. № 29, кв. 13), 53326.500.9 (УПИ IV, пл. № 9, кв. 13), 53326.500.95, 53326.500.97 по одобрени кадастрална карата и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград, защитени зони BG0001030 “Родопи Западни” и BG0002076 “Места”.

Възложител: „ВЕГА - ТЕКС“ ООД, ЕИК 101680109

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №39-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №39-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Разширение дейността на обект „Авторемонтна работилница, офиси, обществено-обслужващ блок - мотел, магазин за промишлени стоки и кафе-аперитив в имот с идентификатор 43243.36.11“, чрез присъединяване на имот с идентификатор 43243.36.1 по одобрени кадастрална карата и кадастрални регистри на с. Левуново, община Сандански и „Изграждане на център за смяна на гуми, склад за авточасти и гуми и ТИР паркинг“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с идентификатор 43243.36.1 по одобрени кадастрална карата и кадастрални регистри на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград, защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница”.

Възложител: „АР ВИ ЕН ГРУП“ ООД, ЕИК 10163721

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №38-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №38-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Жилищно строителство“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот № 024075, землище на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0001021 “Река Места”

Възложител: П. Т. К., Ф. С. , Н. Т. А., А. А. И.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.