Съдържание

Посетители

В момента има 104  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2018 г.

Решение №60-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №60-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз и автомивка в поземлен имот с идентификатор 52101.1.44 в местността Тумбите по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 52101.1.44 в местността Тумбите по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград; защитена зона BG0002076 „Места“.

Възложител:„ИВАС КОРЕКТ“ ЕООД ЕИК 202074122

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №59-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №59-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за културен отдих“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с идентификатор 12200.156.16 по КК и КР на с. Враня, община Сандански, област Благоевград, защитена зона BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш”.

Възложител:Д. З. Г.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №58-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №58-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 47754.2.115 в местността Макензен по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Мелник, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002072 „Мелнишки пирамиди“ за опазване на дивите птици и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 47754.2.115 в местността Макензен по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Мелник, община Сандански, област Благоевград; защитени зони BG0002072 „Мелнишки пирамиди“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

Възложител:Б. А. В.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №57-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №57-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект за Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 37989.90.549 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Коларово, община Петрич, област Благоевград, с цел промяна на предназначението на територията и ползване на построената в имота сграда „обект „Лопово“ като обект със специално предназначение“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0000167 „Беласица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г., изм. и доп.).

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 37989.90.549 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Коларово, община Петрич, област Благоевград; защитена зона BG0000167 „Беласица“.

Възложител:Министерство на отбраната, чрез Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №56-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №56-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на склад за разфасоване на химикали в поземлен имот с идентификатор 20105.41.98 в местността Песоците по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Дамяница, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 20105.41.98 в местността Песоците по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Дамяница, община Сандански, област Благоевград; защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“

Възложител: „ПРОЛАК“ ООД с ЕИК 101075409

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №55-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №55-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на защитно съоръжение на Транзитния газопровод за Р. Гърция при преминаването му в коритото на р. Струма в района на ПК 1236 – 1240 в обхвата на поземлен имот с идентификатор 81832.41.140 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград“,което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с идентификатор 81832.41.140 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград, защитени зони BG0001023 “Рупите - Струмешница” и BG0002098 “Рупите” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 28/2010 г.).

Възложител: „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, ЕИК 175203478

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №54-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №54-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на спортна площадка в имот с номер 031057 в местността Пенковото, землище на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение:имот с номер 031057 в местността Пенковото, землище на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград; защитена зона BG0002076 „Места“.

Възложител: Д. И. Б.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.