Съдържание

Посетители

В момента има 220  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2018 г.

Решение №37-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №37-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Създаване на трайни насаждения от растителния вид Жълт смил (Helichrysum italicim) в имот с номер 009004 в землището на с. Ново Ходжово, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: имот с номер 009004 в местността Дакова тумба по картата на възстановената собственост за землището на с. Ново Ходжово, община Сандански, област Благоевград; защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

Възложител: „ДИА КОНСУЛТ“ ООД, ЕИК 121025748

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №36-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №36-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на базова станция BLG140_В_KULATA в поземлен имот с идентификатор 40539.78.42 в местността Кулсско лозе, по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Кулата, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 40539.78.42 в местността Кулсско лозе, по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Кулата, община Петрич, област Благоевград; защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“.

Възложител: „БУЛСАТКОМ“ ЕАД, ЕИК 13040808101

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №35-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №35-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на дентална клиника в имот с номер 077012 в местността Кури Чаир, землище на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: имот с номер 077012 в местността Кури Чаир, землище на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград; защитена зона BG0002076 „Места“.

Възложител: „Нушка Дент – д-р Нушка Пачеджиева индивидуална практика за първична дентална помощ“ с ЕИК 203647482.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №34-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №34-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на цех за производство на пелети в имот № 086007 и склад за готова продукция в имот №086006, землище на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имоти № 086007 и №086006, землище на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”.

Възложител: „ДЖАМБО-2007“ ЕООД

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №33-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №33-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

да се извърши оценка на степента на въздействие на инвестиционно предложение „Залесяване на имоти с номера 008152, 005085, 007101, 005068, 000021 и 000031 в землището на с. Парил и поземлен имот с номер 001007 в землището на с. Тешово, община Хаджидимово, област Благоевград“, което има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002078 „Славянка“ за опазване на дивите птици.

 

Възложител: Община Хаджидимово

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №32-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №32-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изместване площадката на МВЕЦ 2 от „Каскада Ретиже“ от кота 1278 м на кота 1289 м в землището на с. Кремен, община Банско, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001021 „Река Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: част от поземлен имот с идентификатор 39614.15.747 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Кремен, община Банско, област Благоевград, със следните координати на граничните точки:
Координатна система 1970 г.
№ на т. Х Y
1 4497012.473 8520925.273
2 4497011.187 8520929.315
3 4497007.173 8520928.055
4 4497008.457 8520924.018
5 4497019.688 8520924.494
защитена зона BG0001021 „Река Места“.

Възложител: „АВЕРС“ ООД, ЕИК 101036587

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №31-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №31-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на четири еднофамилни къщи“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот № 003410, землище на с. Филипово, община Банско, област Благоевград, защитена зона BG0001021 “Река Места”.

Възложител: С. Р. М.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.