Съдържание

Посетители

В момента има 203  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2018 г.

Решение №01-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №01-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с № 043001, землище на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград от „нива“ за „животновъдна ферма за отглеждане на кози с капацитет до 200 бр.“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с № 043001, землище на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, защитена зона BG0000366 “Кресна - Илинденци”.

Възложител: АДРИАНА ПЕТРОВА

тук може да изтеглите пълния текст на решението.