Съдържание

Посетители

В момента има 794  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №1074/2016

Технологични планове за залесяване от 2016 година в горски територии собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС - Белица

Прочети още...

Съобщение №1073/2016

Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 02676.501.4489 по КК на гр. Банско, община Банско, област Благоевград от „жилищно строителство“ в „обществено обслужване и хранене, търговия, хотел, жилища и офиси“

Прочети още...

Съобщение №1072/2016

План - извлечение за промяна вида на сечта през 2016 година в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС - Гоце Делчев, землище на с. Корница, община Гоце Делчев и с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение №1071/2016

Горскостопанска програма за имот №045049, землище на с. Бунцево, община Якоруда, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение №1070/2016

инвестиционно предложение “Преустройство на сграда в имот с идентификатор 03504.238.4 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград в пункт за изкупуване на мляко“

Прочети още...

Съобщение №1069/2016

План - извлечение за промяна вида на сечта през 2016 година в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС - Първомай, землище на с. Кавракирово, с. Долна Крушица, община Петрич, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение №1068/2016

инвестиционно предложение “Изграждане на хотел в УПИ ІІ-375 в землището на с. Кулата, община Петрич, област Благоевград“

Прочети още...