Съдържание

Посетители

В момента има 71  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №1074/2016

Технологични планове за залесяване от 2016 година в горски територии собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС - Белица

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 4241/23.11.2016 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираният план за залесяване, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Технологични планове за залесяване от 2016 година в горски територии собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС - Белица, попадат в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С приложените технологични планове се предвижда залесяване с фиданки от бял бор с възможна замяна на дървесния вид с черен бор в горски територии, попадащи в отдели: 66/д на площ от 2 дка, 70/п на площ от 3 дка, 70/р на площ от 1 дка, землище на гр. Белица и в отдели 187/л на площ от 2 дка, 187/м1 на площ от 4 дка, 189/л на площ от 3 дка, землище на с. Дагоново с цел възстановяване на гори след изведени санитарни сечи и освободени площи в иглолистни насаждения и култури. Предвижда се почистване на площта, почвоподготовка (направа на ръчни тераси) през 2017 г., залесяване през пролетта на 2018 г. и отглеждане на горските култури.
Гореописаните отдели не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони от мрежата Натура 2000. Най-близо до местоположението им са разположени защитени зони BG0000495 “Рила”, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.), BG0000495 “Рила”, за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-764/28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.100/2008 г.) и BG0001021 «Река Места» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 802/04.12.2007 г. на Министерски съвет.
Така заявените технологични планове за залесяване и предвидените дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в най-близко разположените зони, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близо разположените защитени зони BG0000495 «Рила» и BG0001021 «Река Места». В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявените „Технологични планове за залесяване от 2016 година в горски територии собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС - Белица“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.